همکار محترم بازنشسته شرکت مدیریت تولید

همکار محترم بازنشسته شرکت مدیریت تولید لطفا کسانیکه بلیط شرکت در جنگ شادی رمضان را دریافت ننموده اند،سریعا به کانون بازنشستگان صنعت برق استان یزد

مراجعه و دریافت نمایند.تاریخ اجراساعت ۲۱:۳۰ روز های چهار شنبه و پنجشنه دوم و سوم تیرماه میباشد.

نظرها

هیچ نظری موجود نیست

نظر خود را بنویسیدنام:


دیدگاه شما: