شماره شرکت های وابسته

شرکت برق منطقه ای یزد : ۵-۳۸۲۵۱۷۵۱ -۰۳۵

شرکت توزیع برق یزد : ۳۶۲۴۳۱۱۱-۰۳۵

شرکت مدیریت تولید برق یزد : ۳۷۲۵۲۰۸۳-۳۷۲۵۲۰۸۲-۳۷۲۵۲۰۸۱-(۰۳۵)